2016年03月31日

Aming pong nilathala ang Spring bersyon ng 「MAGKA-ISA Fukushima」

1603.jpg


 Ang mga nilalaman ng 「Magka-isa Fukushima para sa tag-init na edisyon」ay ang mga sumusunod.
 http://www.worldvillage.org/ta/jishin/gyro_blog.html#new2015年12月10日

Ang mga gabay sa pakiki-panayam ng 「MAGKA-ISA Fukushima」

tagalog.jpg


 Sa「Magka-isa Fukushima」ang 「Tinig ng mga dayuhang namumuhay dito sa Fukushima」at ang 「mga pag-tulong ng mga dayuhang naninirahan dito sa Fukushima」na pinagsamang artikulo ay isinusulat para ipinakikilala dito.
※Ang pangalan at tirahan ng taong nakatala ay mismong isinusulat pagkatapos ng pakiki-panayam.

Ang mga gabay sa pakiki-panayam ng 「MAGKA-ISA Fukushima」
 http://www.worldvillage.org/ta/jishin/fukushima.html


「Magka-isa Fukushima para sa tag-lamig na edisyon ng 2015」ay nahayag

1210.jpg


 Nagpapasalamat po kami sa palagiaang pagtangkilik ninyo sa blog ng 「Mag-kaisa Fukushima」Ang 「Magka-isa Fukushima para sa tag-lamig na edisyon」ay nahayag.
 
 Ang mga nilalaman ng 「Magka-isa Fukushima para sa tag-init na edisyon」ay ang mga sumusunod.
 http://www.worldvillage.org/ta/jishin/gyro_blog.html#new2015年10月01日

【Senaryo sa Fukushima】
「Yui・Yui・Fiesta 2015」(Lunsod ng Fukushima)

08_yuiyui.jpg


 Noong Septyembre ika- disenuebe ng Sabado ang 「Yui・Yui・Fiesta 2015」ay nai lunsad sa tulong ng Pandaig-digang Asusasyon ng Fukushima sa A・O・Z lunsod ng
Fukushima.


 Ang mamamayan ng Fukushima at ang mga dayuhang naninirahan sa fukushima ay nagsama-sama para ipadama ang kasayahan ng ebento na gunaganap taun-taon na may layunin na maunawaan ang Pandaig-digang pag unawa. Ang grupo ng NGO Fukushima ay nagtayo ng booth para ipakilala ang pandaig-digang kultura ng bawat bansa at ang kahalihalinang mga pagkain dito.


 Ang Pandaig-digang Asusasyon ng Fukushima ay nag tayo din ng booth na pinamagatang 「Pag kilala sa iba’t-ibang wika」Bawat darating na bisita ay pinamimili ng isang wika buhat sa wikang Ingles, Intsik, Portuguese at Tagalog.
Ang halimbawang pangungusap sa wikang Hapon ay isasalin nila sa wikang kanilang napili . Ang mga nagsidalo ay sa wikang Hapon o Ingles pa lang ay nahahaka haka na nila ang kahulugan ng salita ngunit mayroon ding salita na hindi talaga nila matunton ang kahulugan at ito ang naging katuwa-tuwa sa kanila dahil ngayon lang sila nakaeksperiensa ng ganoong palaro.posted by FIA at 13:27| Comment(0) | Senaryo sa Fukushima

2015年09月26日

【Senaryo sa Fukushima】
Malawakang Pagsasanay para Maiwasan ang Kapahamakan sa Fukushima (parting timog ng lunsod ng Soma)

DSC_0033.JPG


 Noong buwan ng Agosto ika-tatlumpong araw ng linggo sa parting timog ng lunsod ng Soma ay ginanap ang Malawakang Pagsasanay para Maiwasan ang Kapahamakan.

 Ang Pandaig-digang Asusasyon ng Fukushima ay sumali sa pagsasanay para sa programa kung ano ang dapat gawin sa tuluyan ng mga nag-ebakwet, sa senter ng boluntaryong pagtulong sa mga nakaranas ng kapahamakan.At nag tayo ng booth para ihayag ang kapaliwanagan.
 Sa tuluyan ng mga nag-ebakwet ay dalawa sa miyembro ng「Fukushima Multi-Cultural
Supporter 」ay siyang tagapagsalita na ang tudlaan ay ang mga naninirahan sa bayan
「Madadaling salita sa wikang Hapon workshop」ay isinagawa. Dito ay natutunan din kung ano ang dapat gawain at kung papaano maiintindihan ang wikang Hapon sa madaling pamamaraan.


posted by FIA at 11:35| Comment(0) | Senaryo sa Fukushima

2015年08月27日

【Senaryo sa fukushima】
JAPAN SOCIETY「Training tour para sa mga Amerikanong guro sa Hapon」Pagtanggap

03.JPG  07.JPG


 Ang「training tour para sa mga Amerikanong guro」 na inisponsoran ng Japan Society na ang punong tanggapan ay nasa New York ay inilunsad simula Hunyo 28 (Linggo)hanggang Hulyo 18 (Sabado) humigit kumulang ng tatlong linggo,isinagawa ang pagbisitang ito sa lahat ng lugar ng Hapon.

 Bilang isang bahagi ng programang ito ang walong (8) guro ay bumista sa prepektura ng fukushima noong Hulyo 15 (Miyerkules) at 16 (Huwebes).Ang pagtanggap ng ganitong klaseng tour ay pang-apat na bese na para sa Pandaigdigang Asusasyon ng Prepektura ng Fukushima. Ngayong taon mararamdaman ang seryosong pag-intindi ng mga guro para malaman ang kasalukuyang kalagayan ng prepektura ng fukushima.

 Pag kadating namin sa estasyon ng fukushima noong umaga ng Hulyo 15 Miyerkules sumakay kaagad kami ng bus papuntang Namie machi. Matapos makining sa paliwanag ng opisyal ng gobyerno bumisita sa plasa ng estasyon at sa mababang paaralan ng Ukedo,at nakabibigla ang aming nagisnang pangitain dahil wala pa ring ipinagbabago magbuhat ng salantain ng mapakalakas na lindol,at naging masugid ang mga katanungan.

 Buwan ng Hulyo ika-labing anim na araw (Huwebes) dahil sa epekto ng bagyo ay napakalakas ng ulan ngunit kahit na malakas ang ulan ay bumisita parin sa Azuma general athletics park kung saan matapos obserbahan ang taniman ng tiger lily ay bumisita din sa Paaralang elementarya Seimei. Matapos obserbahan ang pagsusukat ng radyoaktib ng mga sangkap ng pananghalin, lumahok sa "the summer music festival" ng lahat ng mga estudyante at nakisalo sa pagkain ng pananghalian ng mga estudyante sa unang grado upang mapatatag ang pakikipag ugnayan.

 Pagkatapos nito mga alas dos ang hapon ay sumakay sa shinkansen pabalik sa Tokyo.Ang mga guro naman ay binalik aralang mabuti mga training na isinagawa bago pumunta sa fukushima, upang ipaalam ang tamang impormasyon ng fukushima ngayon sa mga estudyante ng Amerika. Dagdag pa dito, ang mga bagay sa pag tre training ay kinuhaan ko ng mga bidyo upang gamiting materyales sa pagtuturo sa mga guro sa Amerika.

 Sa susunod na taon kung mayroong kahilingang galing sa Japan Society para sa training ay tatanggapin ko kaagad.

※Sa facebook ng Pandaigdigang Asusasyon ng Fukushima ay nakatala ang mga larawan ng nasabing tour pagsamasamahin na lang po ninyong tingnan.
Pahina ng facebook ng Pandaigdigang Asusasyon ng Fukushima(FIA)  
 https://www.facebook.com/fiainfo
posted by FIA at 09:00| Comment(0) | Senaryo sa Fukushima

2015年08月25日

【Senaryo sa Fukushima】
Ang gabay sa mga Amerikano nag nagsidalo sa (Grassroots Exchange Summit sa Oita 「Programa ng Fukushima」)

07_16-1.jpg  07_16-2.jpg

 Sa Tokyo kung saan nakatayo ang John Manjiro Whitfield Commemorative Center para sa International Exchange taon-taon ang Hapon at Amerika ay salit-salitan sa pag paplano ng exchange summit at pag gamit ng lugar. Ngayong taon ang summit ay ginanap sa Prepektura ng Oita noong ika-anim (6) ng Hulyo Lunes hanggang ika-labing tatlo ng (13) Hulyo Lunes.

 Pagkatapos ng summit ay may hiwalay na apat na programa na puwede mong salihan, at napagkasunduan ay isa ang Fukushima dito kaya ang Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima ang naitoka sa pag plaplano ng tour at ang pag gabay sa mismong araw ng nasabing katipunan.

 Noong ika labing tatlo (lunes) ng Hulyo, galing Oita na lumapag sa palapagan ng Hanedang mga sumali sa summit ay sinalubong at isinakay sa shinkansen hanggang estasyon ng Fukushima, at kasama ang mga host family ay ginanap ang welcome party mismong estasyon ng Fukushima.

 Noong ika labing-apat(14) ng Hulyo Martes ay ipinakita kung ano na ang ipinagbago ng Fukushima matapos maganap ang napakalakas na lindol at ang aksidente sa planta ng nukleyar. Unang dinalaw ang plaza para sa paglilinis ng gas (decontamination plaza) sa lunsod ng Fukushima. Pinag-aralan dito ang radyoaktib at ang paglilinis ng gas.Matapos nito ay dinalaw naman ang South Soma Solar Agriculture Park, sa tulong ng opisyal ng asusasyon para sa mga turista ng Soma.

 Noong Hulyo 15 (Miyerkules) naman para ipaalam ang kalikasan at kasaysayan ng Fukushima ay naka programa ang trekking sa Urabandai goshikinuma shizen kansho-ro,ang pag tikim ng mga tradisyonal na pagkain sa distrito ng Aizu at ang pagbisita sa Aizu Tsurugajo at kompanya ng paggawa ng alak .Nang malaman ang kasaysayan at kultura ng Fukushima ay na tinag ang mga puso ng mga nag sidalo.

 Sa tatlong araw na pagbisita ay labis na pinagpala dahil sa napakagandang panahon at ang mga partisipante ay nagalak sa pakikipagpalitan nila sa mga host family pati na ang mainit na pagsalubong sa kanila sa bawat lugar na kanilang pinasyalan.

 Sa Pandaigdigang Asosasyon ng Prepektura ng Fukushima ay pinahahalagahan ang「Mensahe ng fukushima para sa mundo」.Sa susunod kung magkakaroon ulit ng paanyayang katulad ng tour na ito ay agresibo akong sumali, at ipapahayag ko sa loob at labas ng bansa ang kalagayan ng muling pagbangon ng fukushima.


posted by FIA at 11:18| Comment(0) | Senaryo sa Fukushima

2015年07月16日

「Magka-isa Fukushima para sa tag-init na edisyon ng 2015」ay nahayag

0.jpg


 Nagpapasalamat po kami sa palagiaang pagtangkilik ninyo sa blog ng 「Mag-kaisa Fukushima」Ang 「Magka-isa Fukushima para sa tag-init na edisyon」ay nahayag.
 
 Ang mga nilalaman ng 「Magka-isa Fukushima para sa tag-init na edisyon」ay ang mga sumusunod.
 http://www.worldvillage.org/ta/jishin/gyro_blog.html#new

「Magka-isa Fukushima para sa tag-init na edisyon ng 2015」
 ●Senaryo sa Fukushima
  ・Pagtatanghal para sa Destinasyong Kampanya sa Fukushima
  ・Ang pag bubukas ng tindahang duty-free na ang punterya ay ang
mga dayuhang turista
  ・Kampo para sa mga kabatang may mga pandaigdigang kanagisnan
 ●Tinig ng mga naniniharan sa Fukushima
  ・Reika Goto (nakatira sa lunsod ng Fukushima, galing Intsik)
  ・Faisal Budi Armansyah (nakatira sa lungsod ng Fukushima, galing Indonesia)
  ・Maricel Sasaki (galing Pilipinas, nakatira sa lunsod ng Fukushima)
 ●Ang Sukat ng radiation level sa Lungsod ng Fukushima (pansamantalang halaga)
 ●Impormasyon buhat sa FIA


2015年05月14日

【Senaryo sa Fukushima】
「Multicultural Forum para sa mga Bata sa Fukushima」 (Lungsod ng Sukagawa)

IMG_8409.JPG


 Noong ika- lima mg Abril ang 「Multicultural Forum para sa mga Bata sa Fukushima」 ay isinagawa sa lungsod ng Sukagawa Iwase Public Hall sa tulong at pamamahala ng
Fukushima Emigration Woman Network.

 Sa unang bahagi ng programa, ang mga bata at ina na ang pinagmulan ay banyagang bansa ay nagpalabas ng sayaw, dula at kanta na ginamitan ng sarili nilang salita. Halos 100 ka tao pinangungunahan na ng mga pamilya ng mga magpapalabas ang nagsidalo sa nasabing okasyon, kahit na parang uulan ang panahon ay pinanuod nila at binigyan ng engrandeng palakpak ang mga kabataang nagpalabas at nag pamalas ng gilas ng araw na iyon.


posted by FIA at 16:19| Comment(0) | Senaryo sa Fukushima

2015年05月08日

【Senaryo sa Fukushima】
「Waku Waku World Festival sa Soma」(Lunsod ng Soma)

wakuwaku1.jpg  wakuwaku2.jpg

 Noong ika- dalawamput dalawa ng Marso (Linggo) ang「Waku-Waku World Festlival sa Soma」na inisponsoran ng Pandaig- digang Asosasyon ng Soma kasama ang NPO ay isinagawa at ginanap sa General Welfare Center sa lunsod ng Soma. Ang iba’t- ibang Pandaig-digang Asosasyon sa loob ng prepektura, samahan ng lunsod ng Soma para makabangon at ang grupo ng mga palitang estudyante ay nag sama-sama at nakabuo ng labing- walong grupo na nagtayo ng booth at nag asikaso sa mga bimisita.

 Sa booth ng FIA ay ang multicultural supporter na si Mr. Garal Ahamado ang nag entertain sa mga bumisita. Gumawa siya ng mga katanungan tungkol sa Egypt at ng aktibidad na pagsulat sa wikang Arabo. Dahil sa madalang lang maka eksperyensa ng pag sulat ng wikang Arabo nainganyo at naging interesado ang mga bumisata sa booth ng FIA.


posted by FIA at 14:07| Comment(0) | Senaryo sa Fukushima